Uses of Interface
oursland.kalman.GeneralKalmanFilter

Packages that use GeneralKalmanFilter
oursland.kalman   
 

Uses of GeneralKalmanFilter in oursland.kalman
 

Classes in oursland.kalman that implement GeneralKalmanFilter
 class KalmanFilter2D
           
 

Methods in oursland.kalman that return GeneralKalmanFilter
 GeneralKalmanFilter KalmanFilter2D.createCopy()
           
 GeneralKalmanFilter GeneralKalmanFilter.createCopy()